За проекта

В началото на 2020 г. стартираха дейностите в изпълнение на проект „Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване“ на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН). Научният колектив, ръководен от гл. ас. д-р Александра Миланова, включва представители на ИБЦТ–БАН, Националното музикално училище „Любомир Пипков” и Института по музикознание при Сръбската академия на науките и изкуствата.

Основната цел на този интердисциплинарен проект е осъществяване на библиографско изследване на европейските влияния в модерната балканска градска музикална култура. Посредством събиране, систематизиране, класифициране и каталогизиране на документи е създаден библиографски корпус, който обхваща различни по вид и съдържание материали по темата. По този начин е запълнена една значителна празнина в българската и европейската научна книжнина. Подобно специализирано изследване липсва от години и появата му е достоен принос в академичната литература.

Създаденият в резултат от изпълнението на проекта библиографски корпус е публикуван на този уебсайт със свободен достъп. В допълнение, значителна част от събрания изворов материал е предоставена за включване в националните и международни е-инфраструктури, като част от документите ще бъдат представени за пръв път на широката публика.

Библиографското изследване на европейските влияния в модерната градска музикална култура на Балканите ще послужи като основа за бъдещи научни изследвания както в историческата наука (в областта на социалната и културна история, история на музиката, за изследване на процесите на модернизация в балканските общества и т.н.), така и в музикознанието и дигитализацията на културно наследство. Това от своя страна ще допринесе за увеличаване на количеството на видимата научна продукция, подпомагане на научните изследвания от регионално и национално значение, включване на млади изследователи в научния диалог, стимулиране и разширяване на международното академично сътрудничество. Резултатите от проектната дейност ще съдействат също за повишаване на обществения интерес към опазване, популяризиране и развитие на националното и европейско културно наследство.

© 2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.